Alles voor de grootkeuken. Van professionals voor professionals.
 
Vragen? T: 079 - 345 15 44

Kwaliteit en normeringen

CE markering
De CE-markering is een productlabel (conformiteitsteken) dat aangeeft dat het product in kwestie volgens Europese specificaties is getest en goedgekeurd. CE staat voor Conformité Européenne. Alle producten moeten op termijn van de CE-markering worden voorzien. Alleen producten met CE-markering mogen dan nog verhandeld worden. Voor fabrikanten, producenten en importeurs heeft dit nogal wat gevolgen: zij zullen hun materialen en producten moeten testen volgens Europese eisen en specificaties. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming. Voor een uitgebreide toelichting op CE-markering verwijzen wij naar de websitewww.euronorm.net/cemarkering/
 
CE
Euronorm.net
Stek koeling
Elke eigenaar/beheerder of installateur van een koelinstallatie of airconditioning- apparatuur heeft te maken met milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere bepaald op welke wijze omgegaan moet worden met stoffen die de ozonlaag aantasten.
 
STEKNVLGNEN
NEN 1006
De norm NEN 1006 heeft betrekking op alle drinkwaterinstallaties. De norm is eveneens opgenomen in het bouwbesluit 2003 en daarmee ook in het waterleidingbesluit.

Een installatie ontworpen en aangelegd conform NEN 1006 vermindert het risico van bacteriologische of chemische besmeting zoals bijvoorbeeld legionella.

Het waterleidingbedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater tot aan de meter. Vanaf de meter is de eigenaar verantwoordelijk. Het is van groot belang dat de drinkwaterinstallatie voldoet aan de wettelijke normen teneinde kwaliteit en veiligheid te waarborgen. 

Drinkwaterinstallaties in grootkeukens moeten conform NEN 1006 worden geïnstalleerd. In de grootkeuken wordt een groot aantal apparaten toegepast, die ook staan aangesloten op reinigingssystemen. Combi-steamers, vaatwasmachines, waterontharders, desinfecteerapparatuur en dergelijke dienen dan ook met de juiste en voorgeschreven beveiligingen te worden aangesloten. Zo wordt voorkomen dat eventuele schoonmaakchemicaliën in het distributienet kunnen terugvloeien.

Wanneer er wordt gesproken van een collectieve installatie met waterverstrekking aan hotels, ziekenhuizen, kampeerterreinen, bedrijven en dergelijke dan dienen drinkwaterinstallaties door de eigenaar of beheerder periodiek te worden gecontroleerd. 
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de websites www.pwn.nl en www.vewin.nl
 
NEN 1010
De Nederlandse norm is in eerste instantie gebaseerd op Europese installatie voorschriften en aangepast op mondiale voorschriften

Toepassingsgebied:
De norm is van toepassing op elektrische laagspanningsinstallaties voor onder andere:
  • woningen en kantoren;
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw, geprefabriceerde gebouwen;
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
  • bouwterreinen, tentoonstellings-, kermis- en andere tijdelijke installaties;
  • jachthavens;
  • buitenverlichting.
Laagspanningsinstallaties houdt in dat het stroomcircuit ten hoogste 1000 volt wisselspanning en 1500 volt gelijkspanning mag zijn.

Grootkeukenapparatuur bevat veel elektrotechniek; denk maar aan verwarming en aansturing van apparatuur, zoals uitgiftebuffetten met verwarmde vitrines, bain-maries en koeling. Veel apparaten worden ook nog eens rechtstreeks op het waterleidingnet aangesloten, zoals combi-steamers, vaatwasmachines, koffiezetapparatuur en dergelijke. Een veilig ontworpen en geïnstalleerde huisinstallatie in combinatie met grootkeukenapparatuur die aan normering voldoet, garandeert een optimale kwaliteit en doelmatigheid en een uiterst veilige en betrouwbare werksituatie voor personeel dat dagelijks hiermee werkt.

Voor meer algemene informatie verwijzen wij u door www.euronorm.net
 
STEK en de erkenningsregeling
Sinds 1 januari 1993 mogen alleen STEK-erkende bedrijven handelingen op het gebied van CFK's, HCFK's en HFK's aan koelinstallaties verrichten. Het Ministerie van VROM heeft STEK als onafhankelijke instantie, bij besluit van 23 december 1992, aangewezen om bedrijven te erkennen voor het verrichten van deze handelingen. Wanneer aan alle voorwaarden voor erkenning is voldaan, wordt door STEK een erkenning afgegeven.

De maatregelen kort samengevat:
  • Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door STEK-erkende bedrijven. Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen waaraan iedere installatie, oud of nieuw, moet voldoen.
  • Bij alle installaties die 3 kg of meer koudemiddel bevatten, hoort een logboek. Hierin staan gegevens over de installatie en worden feiten vermeld over onderhoud en service. Als beheerder bent u verantwoordelijk voor dat logboek.
  • Installaties moeten regelmatig worden gecontroleerd. Periodiek onderhoud moet voor kleinere installaties jaarlijks, en voor grotere installaties enkele malen per jaar worden verricht.
Internationale afspraken/nationale wetgeving
Internationaal zijn er afspraken gemaakt voor het terugdringen van CFK's, HCFK's en HFK's. Deze stoffen zijn schadelijk voor het milieu. Ze tasten de ozonlaag aan en dragen bij aan het broeikaseffect. CFK's, HCFK's en HFK's worden onder andere in koeltechnische installaties als koudemiddel toegepast. In Nederland zijn de internationale afspraken over de beëindiging van de productie en het terugdringen van het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's opgenomen in de wetgeving en op 1 januari 1993 van kracht geworden. De regelgeving waaraan moet worden voldaan is vastgesteld in de "Regeling Lekdichtheidsvoorschriften Koelinstallaties". De regeling maakt deel uit van het "Besluit ozonlaagafbrekende stoffen Wms 2003".
 
Toepassingsgebied
U dient met het volgende rekening te houden. Het besluit is van toepassing op installaties met een compressorvermogen van meer dan 500 Watt. Vrijwel alle huishoudkoelkasten vallen hierbuiten.

Technische eisen
Aan koeltechnische installaties worden technische eisen gesteld. Deze eisen staan vermeld in de Regeling Lekdichtheidsvoorschriften (RLK) en hebben betrekking op onder meer verbindingen, pijpwanddiktes, afsluiters e.d., alsmede aan het onderhoud van installaties.

STEK-gediplomeerde monteur
Aan koelinstallaties mogen alleen werkzaamheden worden verricht door STEK-erkende bedrijven die STEK-gediplomeerde monteurs in dienst hebben.

Controle
Het beheer van installaties is door de wet aan nadere regels gebonden om verlies van koudemiddel te voorkomen. Zo is bepaald dat installaties regelmatig moeten worden gecontroleerd en onderhouden door daartoe bevoegde personen. Installaties met een koudemiddelinhoud groter of gelijk aan 3Kg moeten tenminste éénmaal per jaar preventief gecontroleerd worden. Dit moet vaker naarmate de koudemiddelinhoud groter wordt.

Het logboek en andere documenten
Bovendien is bepaald dat alle werkzaamheden aan installaties moeten worden geregistreerd. Registratie van het gebruik van koudemiddel in uw installatie moet in een bij de installatie behorend logboek plaatsvinden. Dit geldt uitsluitend voor installaties met een koudemiddelinhoud van meer dan 3 kg. Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties worden afgegeven en bewaard. Het logboek maakt sinds 1 januari 1993 integraal deel uit van de installatie, zodat de verantwoordelijkheid hiervoor bij de eigenaar/gebruiker ligt. STEK-erkende bedrijven hebben de verplichting hun werkzaamheden in het logboek te vermelden. Zij kunnen ook een logboek verstrekken voor een bestaande installatie. De eigenaar/gebruiker blijft echter zelf voor het logboek verantwoordelijk. In het logboek wordt de hoeveelheid koudemiddel vermeld, die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht en hoeveel koudemiddel is afgetapt en/of toegevoegd. Ook wordt genoteerd welk bedrijf en welke monteur aan de installatie heeft gewerkt. De STEK-erkende onderneming moet zelf eveneens een eigen koudemiddelen-administratie voeren. Op deze wijze is de controle op het gebruik van CFK's, HCFK's en HFK's gewaarborgd.
 
De wet, de naleving en de handhaving
STEK-erkende bedrijven en STEK-gediplomeerde monteurs moeten ervoor zorgdragen hun vakbekwaamheid op peil te houden. Door onafhankelijke inspecterende instanties worden voor STEK regelmatig controles verricht bij installaties die door STEK-erkende ondernemingen worden onderhouden. STEK ziet zo toe op de handelingen van de erkende bedrijven. Het is daarom ook voor de eigenaar/beheerder van groot belang dat de STEK-controleurs worden toegelaten bij de koelinstallaties. De controle op de naleving van wet- en regelgeving is bovendien een overheidstaak. Door VROM-Inspectie en door ambtenaren van gemeenten en provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Wet Milieubeheer, wordt deze controle, met name op de eigenaar/beheerder van een koelinstallatie, uitgevoerd.
Overtreding van deze wet kan zware consequenties hebben. Deze kunnen variëren van hoge boetes tot het stilleggen van de koelinstallaties.
 
HACCP en Procescontrole
Om te voorkomen dat voedsel ongezond of onveilig wordt, hanteren producenten een voedselveiligheidssysteem voor het samenstellen, bereiden en behandelen van levensmiddelen. De overheid heeft hiervoor strenge eisen opgesteld in de Warenwet.
Voedselveiligheidssystemen worden meestal gebaseerd op de zogenaamde Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP). Hierbij wordt van elke fase in de productie in kaart gebracht wat er fout kan gaan en hoe dit kan worden voorkomen. De Voedsel en Waren Autoriteit controleert het productieproces en de producten steekproefsgewijs. Hierdoor kunnen levensmiddelen die de gezondheid of veiligheid van de consument in gevaar brengen, snel uit productie of uit de winkel worden gehaald en vernietigd.

Bij de productie van levensmiddelen worden strenge eisen gesteld aan de hygiëne bij de bereiding, verwerking, behandeling, het vervoer, de distributie en de verkoop van levensmiddelen. De producent moet fouten en storingen bij de productie voorkomen of tijdig opsporen. Producten of grondstoffen mogen niet worden besmet met micro-organismen zoals bacteriën, schimmels, gisten en virussen. Ook moet worden voorkomen dat onbedoeld chemische stoffen in levensmiddelen terechtkomen die een risico vormen voor de gezondheid. Het kan dan gaan om gifstoffen, bestrijdingsmiddelen, reinigings- en desinfectiemiddelen. Daarnaast mogen er geen vreemde bestanddelen zoals glassplinters, steentjes of haren in levensmiddelen worden aangetroffen.
 
Hygiënecode als hulpmiddel
Met HACCP is de voedselveiligheid van levensmiddelen beter te beheersen. Bedrijven mogen ook gebruik maken van een hygiënecode die door de branche-organisatie is opgesteld.Hulpmiddel bij het invoeren van een voedselveiligheidssysteem is een hygiënecode. Hierin zijn maatregelen opgenomen om gevaren voor de voedselveiligheid te voorkomen of tot een minimum te beperken. Zo hebben slagers, bakkers, supermarkten, horeca, zorginstellingen en nog vele andere bedrijfstakken een hygiënecode die gebaseerd is op HACCP. Het werken volgens zo’n hygiënecode geeft aan dat de producent er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de consument veilig voedsel krijgt.

Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar www.voedingscentrum.nl enwww.euronorm.net.
Bij de inrichting van het personeelsrestaurant wordt door Bouter B.V. de hygiënecode voor de contractcatering gevolgd. De code kunt u downloaden bij Veneca.
 
NVLG
Bouter B.V. is gewaardeerd lid van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur. Wij onderschrijven van harte de mission statement van de vereniging. Deze luidt: De NVLG en haar leden beschouwen Grootkeuken als een waardevolle bedrijfstak, waarmee een positieve bijdrage kan worden geleverd aan de gemeenschap. Het in stand houden van de grootkeukenindustrie is hun missie.
Zij doen zaken op een ethische wijze en leveren slechts kwaliteitsproducten, apparatuur zowel als diensten met het oog de grootkeukenindustrie te promoten als een waardevolle dienst.
Webshop sitemap
Laatste update: 2019-12-06 08:36:17 | Ontwerp en realisatie: Flaire - Design & Development
Copyright 2020 © Bouter webshop. Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden